วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2554

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยโรงเรียนปี 2554 ส่งเขต 5 ขอนแก่น

คำสั่งโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
ที่       /2554       
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2554
.........................................................................................
                ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2554 คือ ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาหลักร้อยละ 4  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  อ่านเขียนภาษาไทยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานลดลงร้อยลงร้อยละ 2  และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 13 อ่านออกเขียนได้ทุกคน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 46  อ่านคล่องเขียนคล่อง  และมีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย  รวมทั้งมีนิสัยรักการอ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  จึงให้โรงเรียนดำเนินการแต่งตั้งกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียน  โรงเรียนหนองขามวิทยาคารตอบสนองนโยบายโดยการแต่งตั้งกรรมการต่อไปนี้เป็นคณะทำงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย  ดังนี้

คณะกรรมการอำนวยการ
              1.   นายสมชาย                   ศรีอรุณเอี่ยม         ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร        ประธานกรรมการ
                2.   นายสวัสดิ์                     ภูมิคอนสาร          รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร              รองประธาน
                3.   นายเขตรรัตน์               บุญหล้า                 รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร              รองประธาน
                4.   นางไกรสร                   ศรีภูวงศ์                ครู คศ.3 หัวหน้างานวิชาการ                                         กรรมการ
                5.   นางเบญญาภา              ลาบบุญ                  ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย          กรรมการ

คณะกรรมการดำเนินงาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
                1.  นางสาวพรรณิภา          แซงสีนวน            ครู คศ.3   สอนภาษาไทยชั้น ป.1                                    กรรมการ               2.  นางรัชน์ธนัญ                                ฤาชา                      ครู คศ.3   สอนภาษาไทยชั้น ป.1                                    กรรมการ
3.  นางรำไพ                        สอนถม                 ครู คศ.3   สอนภาษาไทยชั้น ป.1                                    กรรมการ
4.  นางฐานิตา                     บุบผา                     ครู คศ.3   สอนภาษาไทยชั้น ป.1                                    กรรมการ
5.  นางศศิธร                        อาจโยธา                ครู คศ.3   สอนภาษาไทยชั้น ป.2                                    กรรมการ
6.  นางศรินรัตน์                 จรัสกมลพงษ์       ครู คศ.3   สอนภาษาไทยชั้น ป.2                                    กรรมการ
7.  นางพนมวัลย์                 รูปชัยภูมิ               ครู คศ.3   สอนภาษาไทยชั้น ป.2                                    กรรมการ
                8.  นางนพวรรณ                 พลอนันต์เดช       ครู คศ.3   สอนภาษาไทยชั้น ป.2                                    กรรมการ
9.  นายศิริ                             อาจโยธา                ครู คศ.3   สนับสนุนภาษาไทยชั้น ป.2                          กรรมการ
10.  นางจุไรรัตน์               พิมพระลับ            ครู คศ.3   สอนภาษาไทยชั้น ป.3                                    กรรมการ
คณะกรรมการดำเนินงาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3  (ต่อ)
11.  นางสอิ้ง                        พาสี                       ครู คศ.3   สอนภาษาไทยชั้น ป.3                                    กรรมการ
12.  นางสมัย                       บัวผาย                    ครู คศ.3   สอนภาษาไทยชั้น ป.3                    กรรมการและเลขาฯ
13.  นายนิรัตน์                    เกษแก้ว                ครู คศ.3   สอนภาษาไทยชั้น ป.3         กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

มีหน้าที่   ศึกษาทำความเข้าใจกลยุทธ์ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2554
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 13  อ่านออกเขียนได้ทุกคน และมีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย  รวมทั้งมีนิสัยรักการอ่าน
โดยมีขอบข่ายภารกิจ ดังนี้
1)  จัดทำแผนงาน / โครงการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนา เพื่อแก้ไขนักเรียนอ่านเขียนภาษาไทยต่ำกว่า
เกณฑ์มาตรฐานเป็นรายบุคคล และป้องกันนักเรียนทุกคน ไม่ให้เกิดปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทย  
2)            ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยให้สูงขึ้นร้อยละ 4
3)            นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ่านเขียนภาษาไทยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานลดลงร้อยละ 2
4)            ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่สนใจหรือมีความสามารถภาษาไทยเป็นพิเศษ
5)            จัดทำข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาอ่านเขียนภาษาไทยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเป็นรายบุคคลและสภาพปัญหา
การอ่านเขียนที่ต้องได้รับการซ่อมเสริม

คณะกรรมการดำเนินงาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
                1. นายอาคม                         ศรีจรูญ                   ครู คศ.3   สอนภาษาไทยชั้น ป.4                                    กรรมการ               2.  นางพิศมัย                       วัฒนะ                    ครู คศ.3   สอนภาษาไทยชั้น ป.4                                    กรรมการ
3.  นางดุษฎี                         ชาวงษ์                   ครู คศ.3   สอนภาษาไทยชั้น ป.4                                    กรรมการ
4.   นางยุพิน                       ประยูรคำ               ครู คศ.3   สอนภาษาไทยชั้น ป.4                                    กรรมการ
                5.   นายนิรันดร                   บุพิ                          ครู คศ.3   สนับสนุนภาษาไทยชั้น ป.5                          กรรมการ
6.  นางดวงจันทร์               บุญเกาะ                 ครู คศ.2   สนับสนุนภาษาไทยชั้น ป.5                          กรรมการ
7.  นางสุดาพร                                   ชารีวรรณ์              ครู คศ.3   สนับสนุนภาษาไทยชั้น ป.6                          กรรมการ
                8. นายอรุณ                         เมืองลอย               ครู คศ.3   สนับสนุนภาษาไทยชั้น ป.6                          กรรมการ
                9. นางกองสิน                     เมืองลอย               ครู คศ.3   สอนภาษาไทยชั้น ป.5                                    กรรมการ
                10. นางนวรัตน์                                  กฤตเวทิน              ครู คศ.2 สนับสนุนภาษาไทยชั้น ป.5                            กรรมการ
11.  นางสถาพร                                  แพร่งสุวรรณ       ครู คศ.3 สนับสนุนภาษาไทยชั้น ป.6                            กรรมการ
                12.  นางสุดาพร                  ศิริชัยโชค              ครู คศ.3 สนับสนุนภาษาไทยชั้น ป.6                            กรรมการ
13.  นางสุภาพ                    ชนะบัว                                 ครู คศ.3 สนับสนุนภาษาไทยชั้น ป.6                            กรรมการ
                14.   นางเบญญาภา            ลาบบุญ                  ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย   กรรมการและเลขานุการ
                15.  นางไกรสร                                  ศรีภูวงศ์                ครู คศ.3 หัวหน้างานวิชาการ            กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

มีหน้าที่   ศึกษาทำความเข้าใจกลยุทธ์ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2554
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4–6  อ่านคล่องเขียนคล่อง และมีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย  รวมทั้งมีนิสัยรักการอ่าน
โดยมีขอบข่ายภารกิจ ดังนี้
1)  จัดทำแผนงาน / โครงการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนา เพื่อแก้ไขนักเรียนอ่านเขียนภาษาไทยต่ำกว่า
เกณฑ์มาตรฐานเป็นรายบุคคล  
2)  ป้องกันนักเรียนทุกคน ไม่ให้เกิดปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทย  ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น
2)            ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยให้สูงขึ้นร้อยละ 4
3)            จัดทำข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาอ่านเขียนภาษาไทยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเป็นรายบุคคลและสภาพปัญหา
การอ่านเขียนที่ต้องได้รับการซ่อมเสริม

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่ 
ให้งานบรรลุเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล แก่นักเรียนและสถานศึกษาต่อไป

                สั่ง      วันที่  18  เดือนพฤษภาคม   ..  2554
                                                                                              ลงชื่อ

                                                                                                        (นายสมชาย  ศรีอรุณเอี่ยม)
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร


บันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร  สพป.ขก.5 
ครั้งที่  1 / 2554   วันที่  18  พฤษภาคม  2554    ห้องประชุม อาคาร 1
................................................................................................
1.  หัวข้อการประชุม
                1.1  ประธานกรรมการ คือท่านผู้อำนวยการสมชาย  ศรีอรุณเอี่ยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขาม
วิทยาคาร  แจ้งหัวข้อประชุมเรื่อง การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2554  จาก  สพป.ขก.5  แก่คณะครู 
                1.2  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โดยแบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  จำนวนตามความเหมาะสมและลักษณะงาน
                1.3  คณะครูที่ได้รับแต่งตั้งศึกษาทำความเข้าใจกลยุทธ์ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ปีงบประมาณ 2554 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 13  อ่านออกเขียนได้ทุกคน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 
อ่านคล่องเขียนคล่อง และมีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย  รวมทั้งมีนิสัยรักการอ่าน โดยมี
ขอบข่ายภารกิจ ดังนี้
1)  จัดทำแผนงาน / โครงการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนา เพื่อแก้ไขนักเรียนอ่านเขียนภาษาไทยต่ำกว่า
เกณฑ์มาตรฐานเป็นรายบุคคล 
2)  ป้องกันนักเรียนทุกคน ไม่ให้เกิดปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทย  ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น
4)            ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยให้สูงขึ้นร้อยละ 4
5)            นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ่านเขียนภาษาไทยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานลดลงร้อยละ 2
6)            จัดทำข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาอ่านเขียนภาษาไทยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเป็นรายบุคคลและสภาพปัญหา
การอ่านเขียนที่ต้องได้รับการซ่อมเสริม
                1.4  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  จึงให้โรงเรียนดำเนินการแต่งตั้งกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียน  โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ตอบสนองนโยบายโดยการแต่งตั้งกรรมการต่อไปนี้เป็นคณะทำงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย  โดยมอบหมายให้คุณครูไกรสร  ศรีภูวงศ์รับผิดชอบพิมพ์คำสั่งและเสนอผู้เกี่ยวข้องเซ็นรับทราบ
1.5  ให้คณะครูเสนอแผนงาน / โครงการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนา เพื่อแก้ไขนักเรียนอ่านเขียนภาษาไทย
ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเป็นรายบุคคล และป้องกันนักเรียนทุกคน ไม่ให้เกิดปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทย  แต่โครงการหรือแผนงานเดิมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาไทยที่ดีอยู่แล้วให้คงเดิม   ได้ข้อสรุปของโครงการขับเคลื่อน
การอ่านเขียนภาษาไทยในโรงเรียน ดังนี้

ชื่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย  ประกอบด้วย  10  กิจกรรม
1)  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน คิดและเขียน
2)  กิจกรรมประกวดการเขียนตามคำบอก
3)  กิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความ
4)  กิจกรรมประกวดการอ่านข่าว/เล่านิทาน
5)  กิจกรรมแข่งขันการเปิดพจนานุกรม
6)  กิจกรรมเส้นสวยด้วยมือเรา
7)  กิจกรรมบันทึกการอ่านและการเรียนรู้
8)  กิจกรรมสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
9)  กิจกรรมอ่านได้ทุกคำทุกคน
10)  กิจกรรมเขียนได้ทุกคำทุกคน
                                1.6  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  ตามกิจกรรม / โครงการ ดังนี้
                                                หัวหน้าโครงการ  คือ  นางเบญญาภา  ลาบบุญ  รองหัวหน้าคือนางกองสิน  เมืองลอย
เลขานุการคือ นางไกรสร  ศรีภูวงศ์

ชื่อกิจกรรม
หัวหน้า
ระยะเวลา/สรุปผล
การดำเนินงาน
1.  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน คิดและเขียน
นางรัชน์ธนัญ  ฤาชา
นางไกรสร  ศรีภูวงศ์
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2.  กิจกรรมประกวดการเขียนตามคำบอก
นางฐานิตา  บุบผา
นางสอิ้ง   พาสี
ทุกเดือน
3.  กิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความ
นายนิรัตน์  เกษแก้ว
นางเบญญาภา  ลาบบุญ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4.  กิจกรรมประกวดการอ่านข่าว/เล่านิทาน
นางสุภาพ  ชนะบัว
นายอาคม  ศรีจรูญ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
5.  กิจกรรมแข่งขันการเปิดพจนานุกรม
นางสาวพรรณิภา แซงสีนวน
นางจุไรรัตน์  พิมพระลับ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
6.  กิจกรรมเส้นสวยด้วยมือเรา
นางรำไพ  สอนถม
นางศศิธร  อาจโยธา
ทุกเดือน
7.  กิจกรรมบันทึกการอ่านและการเรียนรู้
นางพิศมัย  วัฒนะ
นางสุดาพร  ศิริชัยโชค
ทุกเดือน
8.  กิจกรรมสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
นางศรินรัตน์ จรัสกมลพงศ์
นางกองสิน  เมืองลอย
ทุกเดือนชื่อกิจกรรม
หัวหน้า
ระยะเวลา/สรุปผล
การดำเนินงาน
9.  กิจกรรมอ่านได้ทุกคำทุกคน
นางนพวรรณ  พลอนันต์เดช
นางสมัย  บัวผาย
ทุกเดือน
10.  กิจกรรมเขียนได้ทุกคำทุกคน
นางพนมวัลย์  รูปชัยภูมิ
นางดุษฎี  ชาวงษ์
ทุกเดือน


หมายเหตุ  กิจกรรมสนับสนุน  ได้แก่  การประกวดสื่อนวัตกรรมดีเด่นด้านครูผู้สอนภาษาไทย  และการประกวดสื่อนวัตกรรมดีเด่น ด้านครูผู้สนับสนุนภาษาไทย  ประจำปีการศึกษา

1 ความคิดเห็น:

  1. โครงการดีมีให้เห็นขอเป็นแบบอย่างแก่เพ่ื่อนครูทั่วไป

    ตอบลบ